Skip to content

KRS – 0000274454

Projekt pn. „Głosujesz- Decydujesz” realizowany z dotacji programu Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy, finansowanego z Funduszy EOG.Spotkanie inauguracyjne w ramach projektu ,,Aktywni obywatele”

Bydgoskie Stowarzyszenie Przyjaciół Chorych na Fenyloketonurię w ramach realizacji projektu pn. „Głosujesz- Decydujesz” dotyczącego zaangażowania w życie publiczne 20 osób chorych na fenyloketonurię oraz 30 osób z ich otoczenia, rozpoczęło realizację zadania zgodnie z zamierzonym planem 19 czerwca 2021 roku o godz. 10.00.

Spotkaliśmy się z osobami zakwalifikowanymi do projektu w siedzibie Bydgoskiego Centrum Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu w Bydgoszczy ul. Gdańska 5. Prezes Stowarzyszenia pan Leszek Wała, jako koordynator przedmiotowego projektu, powitał obecnych i rozpoczął spotkanie informujące o projekcie osoby zakwalifikowane do realizacji zadania pn. „Głosujesz- Decydujesz”. Przedstawił zainteresowanym cel główny i wynikające z niego przedsięwzięcia podzielone na poszczególne etapy, a także daty planowanych działań. Osoba odpowiedzialna za rekrutację oraz ewaluację projektu – pani Elżbieta Nowaczyk zaprezentowała beneficjentom projektu cele szczegółowe zadania oraz zamierzone rezultaty wynikające z wynikające z zamierzonych celów.

Uczestnikom projektu ,,Głosujesz-Decydujesz” wskazano i wyjaśniono również źródło finansowania projektu – dotację otrzymaną w ramach programu ,,Aktywni Obywatele”- Fundusz Krajowy, finansowanie z Funduszu EOG.

Po zapoznaniu się z założeniami projektu zakwalifikowani uczestnicy, tj. 20 osób chorych na fenyloketonurię i 30 osób z ich najbliższego otoczenia indywidualnie podpisało karty zgłoszenia przystąpienia do realizacji projektu ,,Głosujesz –Decydujesz”, deklarując jednocześnie zainteresowanie i chęć uczestnictwa w poszczególnych etapach jego realizacji.

opracowała: Elżbieta Nowaczyk