Skip to content

KRS – 0000274454

Projekt pn. „Głosujesz- Decydujesz” realizowany z dotacji programu Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy, finansowanego z Funduszy EOG.Szanowni Państwo – Drodzy Członkowie Naszego Stowarzyszenia,

Szanowni Rodzice i Opiekunowie oraz Bliscy naszych Podopiecznych!Bydgoskie Stowarzyszenie Przyjaciół Chorych na Fenyloketonurię w ramach realizacji projektu pn. „Głosujesz- Decydujesz” dotyczącego zaangażowania w życie publiczne 20 osób chorych na fenyloketonurię oraz 30 osób z ich otoczenia, zaplanowało na dzień 19 czerwca 2021 roku o godz. 10.00 przeprowadzenie, w siedzibie Bydgoskiego Centrum Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu w Bydgoszczy ul. Gdańska 5, spotkania informującego o projekcie (z osobami zakwalifikowanymi do udziału w projekcie).

W trakcie spotkania uczestnikom zostanie przedstawiony cel i zakres przedmiotowy projektu uwzględniający wszystkie jego etapy. Wypełnione zostaną karty zgłoszenia uczestnictwa w projekcie. Powyższe ma na celu zapoznanie uczestników z wymaganiami stawianymi przez projektodawcę, tak aby wszyscy beneficjenci byli świadomi zasadności i celowości udziału w projekcie. Spotkanie zostanie poprowadzone przez koordynatora projektu, przy wsparciu osoby ds. rekrutacji i ewaluacji projektu (członkowie Zarządu).

Kolejnym punktem realizacji będą zajęcia z psychologiem (rozpoczynające projekt) – uświadamiające uczestnikom projektu jak ważne jest angażowanie się w aktywność społeczną i obywatelską, motywujące uczestników do działania.

Podczas spotkania zaplanowano dla wszystkich uczestników poczęstunek w formie bufetu kawowego i obiad z uwzględnieniem diety PKU.

Jednocześnie informujemy, że zgłoszenie się i zakwalifikowanie się do projektu łączy się z samodyscypliną, polegającą na obecności podczas planowanych działań (kilku w ciągu roku) i aktywności, ale przynosi również moc korzyści intelektualnych, turystycznych i integracyjnych całkowicie finansowanych ze środków przeznaczonych na realizację celu projektu.

Spotkanie inaugurujące Projekt ,,Głosujesz -Decydujesz” jest niezwykle istotne i konieczne do rzetelnej realizacji zadania, dlatego też prosimy Państwo o obowiązkową obecność i wcześniejsze potwierdzenie emailem, że będziecie Państwo obecni na spotkaniu do dnia 10 czerwca 2021 r. Liczymy na przychylność i zaangażowanie wszystkich uczestników Projektu. Zarząd Bydgoskiego Stowarzyszenia ściśle rozlicza się z obecności wszystkich uczestników Projektu dlatego serdecznie prosimy – bądźcie!

Bydgoskie Stowarzyszenie Przyjaciół

Chorych na Fenyloketonurię

opr. Elżbieta Nowaczyk