Skip to content

KRS – 0000274454

Polityka prywatności forum i serwisu www Bydgoskiego Stowarzyszenia Przyjaciół Chorych na Fenyloketonurię.

§.1 Postanowienia Ogólne

Administratorem danych jest Bydgoskie Stowarzyszenie Przyjaciół Chorych na Fenyloketonurię z siedzibą w Bydgoszczy, przy ul. Nowa 28/2, kod pocztowy 85-111, wpisane do Rejestru Stowarzyszeń pod numerem KRS: 0000274454, dla której akta rejestrowe prowadzi Sąd Rejonowy w Bydgoszczy XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP: 9532539750. W trosce o bezpieczeństwo powierzonych nam danych opracowaliśmy wewnętrzne procedury i zalecenia, które mają zapobiec udostępnieniu danych osobom nieupoważnionym. Kontrolujemy ich wykonywanie i stale sprawdzamy ich zgodność z odpowiednimi aktami prawnymi – Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, ustawą o ochronie danych osobowych, ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną, a także wszelkiego rodzaju aktach wykonawczych i aktach prawa wspólnotowego. Ochrona danych odbywa się zgodnie z wymogami powszechnie obowiązujących przepisów prawa, a ich przechowywanie ma miejsce na zabezpieczonych serwerach. Celem polityki prywatności jest poinformowanie użytkowników o: Celu i rodzaju pozyskiwanych danych, sposobie i zakresie ich przetwarzania, w szczególności o ich udostępnianiu oraz o procedurach związanych z ochroną i bezpieczeństwem danych Prawach użytkownika oraz formach kontaktu z administratorem

§.2 Definicje:

Polityka oznacza niniejszą Politykę prywatności, o ile co innego nie wynika wyraźnie z kontekstu
Dane oznaczają dane osobowe, o ile co innego nie wynika wyraźnie z kontekstu,
Użytkownik osoba korzystająca z Serwisu, Forum
Serwis strona internetowa i forum prowadzone przez Administratora
Administrator oznacza Bydgoskie Stowarzyszenie Przyjaciół Chorych na Fenyloketonurię z siedzibą w Bydgoszczy, przy ul. Nowa 28/2, kod pocztowy 85-111, wpisane do Rejestru Stowarzyszeń pod numerem KRS: 0000274454, dla której akta rejestrowe prowadzi Sąd Rejonowy w Bydgoszczy XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP: 9532539750.

§.3 Dane osobowe

Administrator przetwarza dane osobowe Użytkowników korzystających z Serwisu zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych.
Dane przetwarzane są na podstawie zgody wyrażanej przez Użytkownika oraz w przypadkach, w których przepisy prawa upoważniają Administratora do przetwarzania danych osobowych na podstawie przepisów prawa lub w celu realizacji zawartej pomiędzy stronami umowy.
Dane osobowe przetwarzają osoby wyłącznie upoważnione przez Administratora albo przetwarzający, z którymi ściśle współpracujemy. Usunięcie Danych może nastąpić na skutek cofnięcia zgody bądź wniesienia prawnie dopuszczalnego sprzeciwu na przetwarzanie danych osobowych. W każdym czasie Użytkownik może zrezygnować z dalszego korzystania z forum, przesyłając na adres poczty e-mail fenylaczki@wp.pl informację o rezygnacji.

Cofnięcie zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Dane zostaną przez nas usunięte niezwłocznie, nie później niż w terminie 5 dni roboczych od dnia zgłoszenia. To maksymalny czas, który jest potrzebny operacyjnie na usunięcie danych z naszych zasobów. Podanie Danych ma charakter dobrowolny i jest konieczne do korzystania z forum i wysłania informacji. W przypadku nie podania Danych nie będzie możliwe przesyłanie informacji.
Serwis realizuje funkcje pozyskiwania informacji o Użytkowniku w następujący sposób:

  • poprzez dobrowolnie wprowadzone w formularzach informacje
  • gromadzenie plików “cookies”

Dane przetwarzane są w celu świadczenia usługi przez Bydgoskiego Stowarzyszenia Przyjaciół Chorych na Fenyloketonurię.

Każdy Użytkownik ma prawo do:

  • dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
  • sprostowania (poprawiania) swoich danych;
  • usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych;
  • przenoszenia danych;
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym na dzień wysłania niniejszej klauzuli informacyjnej jest Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych.

Administrator nie udostępnia podmiotom trzecim danych osobowych Użytkowników, chyba że Użytkownik wyraził na to uprzednią zgodę, bądź żądają tego uprawnione organy. Odbiorcami danych osobowych Użytkownika są partnerzy handlowi Administratora. Dane nie są przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.

§.4 Pliki Cookies

Administrator zbiera informacje na temat Użytkowników przy wykorzystaniu Plików cookies. Pliki cookies nie są wykorzystywane do identyfikacji czy ustalania tożsamości poszczególnych Użytkowników. Pliki cookies są ustawiane przy „wejściu” i „wyjściu” z Serwisu. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Pliki cookies, w rozumieniu art. 173 ust. 1 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. – Prawo telekomunikacyjne, jest Administrator. Umieszczenie Plików cookies odbywa się zgodzie z odpowiednimi przepisami prawa, w szczególności z ustawą Prawo telekomunikacyjne oraz ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

Pliki cookies mogą być wykorzystywane w celu:

  • udoskonalenia Serwisu, poprzez maksymalną indywidualizację treści wyświetlanych dla danego Użytkownika Serwisu,
  • tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości,
  • utrzymania sesji Użytkownika Serwisu, dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać wprowadzonych danych. Pliki cookies nie niszczą systemu na urządzeniu końcowym Użytkownika, ani nie wpływają na sposób działania tego urządzenia.

Pliki cookies nie powodują zmian konfiguracyjnych w urządzeniach końcowych Użytkownika oraz nie mają żadnego wpływu na działanie oprogramowania zainstalowanego na tych urządzeniach. Dostępne przeglądarki internetowe w ustawieniach początkowych akceptują Pliki cookies. Użytkownik może jednak sprzeciwić się umieszczaniu Plików cookies na jego urządzeniu końcowym korzystając z opcji wyłączenia mechanizmu Plików cookies w danej przeglądarce internetowej, zarówno na komputerach, smartfonach, jak i innych urządzeniach. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).

§.5 Postanowienia końcowe

Zastrzegamy sobie prawo do zmiany w Polityce, na które może wpłynąć rozwój technologii internetowej, ewentualne zmiany prawa w zakresie ochrony danych osobowych oraz serwisu internetowego. O wszelkich zmianach będziemy informować w sposób widoczny i zrozumiały. W Serwisie mogą pojawiać się linki do innych stron internetowych. Takie strony internetowe działają niezależnie od Serwisu i nie są w żaden sposób nadzorowane przez Serwis. Strony te mogą posiadać własne polityki dotyczące prywatności oraz regulaminy, z którymi zalecamy się zapoznać. W razie wątpliwości co któregokolwiek z zapisów niniejszej polityki prywatności jesteśmy do dyspozycji.

W celu zarządzania ustawieniami cookies wybierz z listy poniżej przeglądarkę internetową / system i postępuj zgodnie z instrukcjami: