Skip to content

KRS – 0000274454

Szanowni Państwo

Informujemy, że w dniu 16 marca 2024 roku Zarząd Bydgoskiego Stowarzyszenia Przyjaciół Chorych na Fenyloketonurię zaplanował i zwołał Walne zebranie członków Bydgoskiego Stowarzyszenia Przyjaciół Chorych na Fenyloketonurię. Zebranie odbyło się w Bydgoskim Centrum Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu, ul. Gdańska 5 w Bydgoszczy.
W trakcie Walnego zebrania zatwierdzono sprawozdanie finansowe i merytoryczne za 2022 rok.
Podjęto uchwałę w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Bydgoskiego Stowarzyszenia Przyjaciół Chorych na Fenyloketonurię za 2022 rok.
Omówiono dotychczas podejmowane przedsięwzięcia mające na celu pozyskiwanie środków finansowych na rzecz stowarzyszenia.
Przedstawiono przedsięwzięcia do wykonania w 2023 roku mających na celu realizację celów statutowych Stowarzyszenia.
Przedyskutowano także proponowane kryteria dotyczące wyboru osób – członków Stowarzyszenia na spotkania wyjazdowe, w przypadku ograniczenia miejsc wolnych i funduszy. Proponowane przez obecnych kryteria zostały ustalone, odczytane oraz poddane dyskusji i głosowaniu. W tej sprawie podjęto UCHWAŁĘ nr 4, która została, drogą głosowania, zaakceptowana i przyjęta przez wszystkie osoby obecne na zebraniu.
Kwalifikowanie do uczestnictwa w spotkaniach wyjazdowych Stowarzyszenia będzie odbywało się według poniższych kryteriów. tj.:

  1. Terminowe opłacenie składki członkowskiej.
  2. Uczestnictwo w programie bezpłatnego dostarczanie preparatów PKU.
  3. Przekazywanie 1,5 % od podatku na Bydgoskie Stowarzyszenia Przyjaciół Chorych na Fenyloketonurię,
  4. Czynna aktywność członkowska w podejmowanych działaniach przez Stowarzyszenie.
  5. Uczestnictwo w programie FaniMani, który umożliwia wspieranie Bydgoskiego Stowarzyszenia Przyjaciół Chorych na Fenyloketonurię przy okazji zakupów online.
  6. Przestrzeganie na organizowanych spotkaniach zasad zmierzających do rozwijania i propagowania inicjatyw, postaw i działań sprzyjających prawidłowemu funkcjonowaniu chorych na fenyloketonurię.
  7. Kolejność zgłoszeń.

Ważność kryteriów określa się od liczby 1 (jeden) do liczby 7 (siedem).

Po wolnych wnioskach i propozycjach nastąpiło zamkniecie Walnego zebrania.       

Z poważaniem
Zarząd
Bydgoskiego Stowarzyszenia Przyjaciół Chorych na Fenyloketonurię