Skip to content

KRS – 0000274454

Walne Zebranie – 2019

W dniu 02 marca 2019 roku odbyło się Walne Zebranie członków Bydgoskiego Stowarzyszenia Przyjaciół Chorych na Fenyloketonurię. Miało ono miejsce w Bydgoskim Centrum Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu, ul. Gdańska 5 w Bydgoszczy w Sali konferencyjnej.

Po akceptacji przez obecnych celów spotkania wybrano jednogłośnie przewodniczącego zebrania – pana Leszka Wałę. Porządek zebrania został przez obecnych jednogłośnie zaakceptowany. Na sekretarza zebrania wybrano panią Elżbietę Nowaczyk i przedstawiono obecnych na spotkaniu.

Kolejnym etapem zebrania było zapoznanie się przez uczestników walnego zebrania z treścią sprawozdania merytorycznego i finansowego z działalności Stowarzyszenia za 2018 rok. Po odczytaniu i zapoznaniu się uczestnicy walnego zebrania podjęli decyzję o przyjęciu sprawozdania merytorycznego i finansowego Bydgoskiego Stowarzyszenia Przyjaciół Chorych na Fenyloketonurię. Na powyższą okoliczność obecni podjęli uchwały o ich przyjęciu. Kolejnym etapem zebrania było podjęcie uchwały o udzieleniu absolutorium Zarządowi Bydgoskiego Stowarzyszenia Przyjaciół Chorych na Fenyloketonurię za 2018 rok.

Przedyskutowano aktualną sytuację Stowarzyszenia oraz oceniono pozytywnie pracę Zarządu.

W związku z upływem kadencji Zarządu i Komisji Rewizyjnej dokonano wyboru członków organów Stowarzyszenia, tj. Zarządu i Komisji Rewizyjnej:

 • Prezesem Zarządu Bydgoskiego Stowarzyszenia Przyjaciół Chorych na Fenyloketonurię został Leszek Wała.
 • Skarbnikiem Bydgoskiego Stowarzyszenia Przyjaciół Chorych na Fenyloketonurię została Renata Peplińska.
 • Sekretarzem Bydgoskiego Stowarzyszenia Przyjaciół Chorych na Fenyloketonurię została Elżbieta Nowaczyk.
 • Członkiem Zarządu Bydgoskiego Stowarzyszenia Przyjaciół Chorych na Fenyloketonurię została Małgorzata Mocna.

Do składu Komisji Rewizyjnej wybrano:

 1. Dorotę Borzych
 2. Beatę Wysocką
 3. Annę Obarowską.

Istotnym punktem Walnego Zebrania było omówienie sposobów pozyskiwania środków z tytułu 1% podatku na rzecz naszego Stowarzyszenia.

Przedstawiono jakie w roku 2019 zostały zaplanowane do wykonania następujące przedsięwzięcia według ustalonego planu:

 • spotkanie edukacyjne – maj 2019 – współfinansowane ze środków Województwa Kujawsko Pomorskiego – zadanie publiczne dotyczące forum internetowego poświęconego sprawom związanym z funkcjonowaniem zdrowotnym, w tym dietetycznym członków Bydgoskiego Stowarzyszenia Przyjaciół, zasad i sposobów korzystania z tej platformy (nowej dla naszych podopiecznych),
 • warsztaty edukacyjno-kulinarne w Dźwirzynie (czerwiec 2019),
 • warsztaty edukacyjno-kulinarne we Wrocławiu połączone ze zwiedzaniem tego miasta (wrzesień2019),
 • Akademia Zdrowia ,,Obudź w sobie moc” zorganizowana wspólnie Poradnią Metaboliczną Wojewódzkiego Szpitala Dziecięcego i firmami produkującymi lecznicze preparaty niskobiałkowe (listopad 2019 ),
 • Cykliczne spotkania edukacyjne dla młodzieży z PKU – oferta Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Socjalnej przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu – II półrocze 2019 r.


Zaznaczono, ze zadania będą realizowane po uzyskaniu dofinansowań, ze środków własnych stowarzyszenia i pozyskanych darowizn.

Kolejnym punktem spotkania była analiza zaprezentowana przez panią Renatę Peplińską dotyczącą składek członkowskich.

Następnym punktem spotkania było przedstawienie propozycji i wyrażenie zgody zakup sprzętu komputerowego oraz pakietu Office na dwa stanowiska na potrzeby stowarzyszenia. Ponadto podjęto uchwałę modernizacji strony internetowej naszego Stowarzyszenia oraz kosztów tej modernizacji.

Obecni na Walnym Zebraniu wymienili doświadczenia kulinarne w zakresie prowadzenia diety niskobiałkowej i nowych potraw oraz dostępnych na rynku produktów. Omówiono też możliwości zorganizowania wypoczynku letniego w przyszłości dla dzieci i młodzieży z Bydgoskiego Stowarzyszenia Przyjaciół Chorych na Fenyloketonurię.

Na tym prowadzący zebranie pan Leszek Wała kończąc spotkanie podziękował obecnym za uczestnictwo i uwagę.