Skip to content

KRS – 0000274454

Active-citizens-backgroung


Projekt realizowany z dotacj
i programu Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy, finansowanego z Funduszy EOG.

 

Szanowni Państwo- Drodzy Członkowie Naszego Stowarzyszenia,

Szanowni Rodzice i Opiekunowie oraz Bliscy naszych Podopiecznych!UWAGA ! WAŻNA INFORMACJA!

UPRZEJMIE PROSIMY O ZAPOZNANIE SIĘ Z NIŻEJ ZAMIESZCZONĄ WIADOMOŚCIĄ I DECYZJĘ W PRZEDMIOTOWEJ SPRAWIE.

Zarząd Bydgoskiego Stowarzyszenia Przyjaciół Chorych na Fenyloketonurię w ubiegłym roku kalendarzowym podjął działania zmierzające do pozyskania środków na realizację długoterminowego projektu tematycznego, mając na uwadze dobro i aktywne funkcjonowanie w społeczeństwie członków naszej organizacji oraz ich rodzin.

W związku z powyższym z zadowoleniem oświadczamy Państwu, że znaleźliśmy się w zaszczytnym gronie organizacji, które odniosły sukces w Polsce i otrzymaliśmy dotację w Programie Aktywni Obywatele – fundusz krajowy. Celem Funduszu prowadzonego jest wzmocnienie społeczeństwa obywatelskiego, aktywności obywatelskiej oraz upodmiotowienie grup zagrożonych wykluczeniem.

Aktywność społeczna , w tym obywatelska, przekładająca się na czynne praktyczne działania (takie np. jak budżet lokalny i inwestycje z nim związane, głosowania w kluczowych społecznie sprawach, wybory itp.) to temat dla młodzieży i dorosłych – członków naszego Stowarzyszenia trudny i mało znany. Jako Zarząd uznaliśmy, że warto podjąć trud zmierzający w kierunku poszerzenia wiedzy i umiejętności w tym zakresie. Na taką potrzebę wskazują również wyniki ankietowe i obserwacja.

Tytuł naszego projektu tematycznego planowanego na rok 2021 i 2022 brzmi:

,,GŁOSUJESZ – DECYDUJESZ”.

Głównym celem projektu jest zaangażowanie w życie publiczne uczestników poprzez: ukształtowanie właściwych postaw obywatelskich (zajęcia z psychologiem), działania edukacyjne dotyczące aktywności obywatelskiej, połączone z poznaniem najważniejszych instytucji państwa (szkolenie wyjazdowe do Warszawy), działania aktywizujące uczestników do zaangażowania w lokalne budżety obywatelskie (5 warsztatów).

Ponadto w ramach zajęć praktycznych zorganizowane zostaną spotkania z przedstawicielami instytucji publicznych (Urzędu Miasta Bydgoszczy) celem zachęcenia uczestników do przedstawienia swoich opinii i propozycji inicjatyw.

Powyższe ma prowadzić do aktywnego włączenia obywateli i obywatelek w proces wypracowania i wdrażania wspólnych rozwiązań.

Jednocześnie informujemy, że zakwalifikowanie się do projektu łączy się z samodyscypliną, polegającą na obecności podczas planowanych działań (kilku w ciągu roku) i aktywności, ale przynosi również moc korzyści intelektualnych, turystycznych i integracyjnych całkowicie finansowanych ze środków przeznaczonych na realizację celu projektu. A więc nic Państwa nie kosztuje.

Ponadto zapewniamy, że warto być uczestnikiem prezentowanego projektu ,,Głosujesz –decydujesz”, bo przedstawia się niezwykle atrakcyjnie pod wieloma względami.

Z uczestnikami zakwalifikowanymi do udziału w opisanym zadaniu spotykać się będziemy kilkakrotnie w ciągu roku – m.in. na spotkaniu informacyjnym (maj 2021), spotkaniu edukacyjnym z psychologiem (czerwiec 2021), na wykładach i warsztatach z zewnętrznymi ekspertami (sierpień – grudzień 2021) oraz na pełnej atrakcji trzydniowej wycieczce do Warszawy – szkolenie wyjazdowe połączone ze zwiedzaniem najważniejszych instytucji państwa polskiego (lipiec 2021).

Wygląda na to, że dużo korzyści przyniesie udział uczestnikom projektu – poszerzymy wiedzę, rozwiniemy umiejętności, staniemy się bardziej aktywni jako obywatele, będziemy mogli mieć większy wpływ na sprawy obywatelskie, a ponadto mamy możliwość bycia razem.

Powyższe działania kierowane są do 50 osób – w tym 20 osób dotkniętych chorobą PKU w wieku 13-40 lat – członków Stowarzyszenia oraz 30 osób z ich najbliższego otoczenia (bez kategorii wiekowej), w tym rodziców, opiekunów, partnerów zamieszkujących teren województwa kujawsko –pomorskiego.

Pierwsze spotkanie, z uwagi na aktualną sytuację pandemii i wprowadzone obostrzenia sanitarne, będzie miało miejsce w maju 2021 roku.

Prosimy Państwa o dokonanie zgłoszeń udziału w Projekcie, możliwie jak najszybciej. Wystarczy napisać e-maila na adres: fenylaczki@wp.pl następującej treści :

Zgłaszam udział w Projekcie ,,Głosujesz – Decydujesz” (podać swoje dane oraz osób towarzyszących, które chcą być beneficjentami projektu).

Prosimy o przemyślenie i przychylność oraz szybkie zgłoszenie. Decyduje kolejność zgłoszeń.

Liczymy na Was!

 

Zarząd  Bydgoskiego Stowarzyszenia Przyjaciół Chorych na Fenyloketonurię

opr. Elżbieta Nowaczyk